Ozyory dating

I la Totos pa pleci nia loe denli, ice la Dóroqis pa pleci Tai, e dipri cluva Tai. I la Peeb Henris pa skitu le daortie, e minynorkou bleka le skati, ja grisi je le norma. I la Penrys Em, ja mutce nu fiacko gui, kukykapmao le holdao ji vi le fordi, epa fujufu damgodzi le cmalo ce draka holdu le bertirsei.I la Dóroqis pa stali vi le daorhou, e barklipu la Totos, e bleka sui le skati. Le fora pa nordi hirto ne damsoa brize keikra, ice da ji la Peeb Henris, e la Dóroqis gau vizka lepo le vrelaa grasa pa valpu betcea vi le frena pe le kamla britetcli. I la Dóroqis na le rari ckemo pa janjua la Totos, epa sacduo lepo jankaa le Dai penrysoe.I ba ji ne kinku caslo vi lo kerti na tio kamla lo surdi, ice na lepo da tanmekble sei, guo, da vizka le grasa cmavalpu go kamla levi dirco, sui. “Ba ji tontetri na kamla, hoi Em,” nu kracue Hai le Hai merfua. I fa ta, Hai prano le cmahaa jio lo kasnu e lo hormu pa kejklipu go nenri sei. I na lepo Dai pifera karsa le kruma, guo, ba ji muegro punkra pa brize kamla, ice le hasfa pa valna siltu inukau Dai dirlu le Dai po stali, epa sudna damski le fordi. Le hasfa pa sutora radgoi kuktancea, epa slano ce tceru je lo kerti, gangoi.La Penrys Em pa kaosti le Ema turka, epa godzi le darto. I la Dóroqis pa filma lia nepo Dai pana gangoi vi loe latflepae. Levi po logmao ga kopca lilfurlei © na la 2000 la Djan Uudryf Kénedis. This translation is a work in progress, intended, among other things, as a personal exercise in the use of Loglan; I hope to complete it in six months to a year. Logmaosatci (Introduction to the Loglan translation) Buksatci Po nartysea Bukpai Nen: Le Tontetri Bukpai Ton: Lepo Dislu le ri Munciki Bukpai Ten: Lopu la Dóroqis pa Rezmao la Krovyfirmao Bukpai Fon: Le Nufunu rodlu je le Trilai Bukpai Fen: Lepo Rezmao le Stino Mubklu Bukpai Son: Le Denkaa Simbo Bukpai Sen: Le Traci je la Grada Az Bukpai Von: Le Morcko Paphavere Landi Bukpai Ven: Le Bragai Rasmusma Bukpai Ne Nin: Le Stocurmao je lo Caldao Bukpai Ne Nen: Le Nu reible ge Smaradi Sitci pe la Az Bukpai Ne Ton: Lepo Duvrai le Muerzavkao Majfua Bukpai Ne Ten: Lepo Rezmao Bukpai Ne Fon: Lo Tcela Murku Bukpai Ne Fen: Lepo Fankuvduo la Gurfia Az Bukpai Ne Son: Le Madji Larte pe le Grada Dupma Bukpai Ne Sen: Lopu le Latflepae pa Nu sackaamao Bukpai Ne Von: Lepo Godzi la Surdi Bukpai Ne Ven: Lepo Nu takma lo Kamda Tricu Bukpai To Nin: Le Dilkynitci ge Jungyklenylar Gunti Bukpai To Nen: Le Simbo Siorcea le Bragai pe lo Norhumnia Bukpai To Ton: Le Gunti je lo Kuadlli Bukpai To Ten: La Glindas Begdou le la Dóroqis, Danza Bukpai To Fon: Genza nu Sitfa je la Livspa Changes Footnotes This section is in English for the sake of norlogli (non-users of Loglan, the logical language).

ozyory dating-59

Home le po tcaku pa madzo lepo Dai sudnyjua le Dai po brute, epa penso lepo papa vetci; ice la Totos pa setfa le Tai kleda ce cmalo nazbi le Dai fasli, epa solcle kecymolkra.(And, of course, I have no Loglan spellchecker.) I would prefer that copies not be made of this text, at least until it is finalized. Kennedy 2000-11-15 Home Lo pipstu, e lo reistu, e lo cmaspistu napa kingoi na lo hiskeo pe lo po nilboi, moi lepo ra djela junti ga katli ne jelstocko ce nenbacbiu cluva je lo stuci go nu cidrei ce nu reible ce ge fretai nordzabi.I ke lo tcela cmaspi pe la Grim, e la Andersyn kimou ra notbi ge humnu nu dzamao napa berti lo po hapci lo nilboi karci.Le stuci, ji lae “Le Nu reible Gramadji pe la Az”, nu srite go ke katli levi nurpeo vi le smina ki modvi lepo pluci lona nilboi, enoi notbi.I sei gandirtia ne hisfui cmaspistu, jao ke lo reible, e lo haiflo ga nu klipu go nenri je cei, ki lo karcykei, e lo zavrei ga no nufu nensea cei. Frenk Bam Vi la Cikagos, na le formea je la 1900 Home raslai, kii la Peeb Henris, ja farkeu, e la Penrys Em, ja le le farkeu, merfua.Le nodbri, e le sudbri pa cikpoa jmite vi le le hasfa, sitfa, e ckozu lepo hei sifpue midju le tontetri.

238

Leave a Reply